پاپيروس

Friday, February 01, 2008بهترين هديه ای كه در سال ٢٠٠٨ گرفتم وبلاگ سندروس است كه نيلوفر يار نازنين ديرينه ام، يار سالهای دانشگاه و شبهای شعر تهران هديه ام داده است.
گويا پاپيروس و سندروس قبلی ام ويروسی ست و امكان باز شدن صفحه را با مشكل همراه می سازد.

از اين پس نوشتن را در اين سندروس ادامه خواهم داد.