پاپيروس

Tuesday, January 15, 2008
از "ژاله تا ژاژ" توسط انتشارات آلفابت ماكسيما در استكهلم
منتشر شد


ژاله دگر ديسی كوله بار نيست كه بر شانه های ژاژ سنگينی كند
هستی آسمانی درونی شده است در جستجوی ريشه ها
شكوه تلخ تنهايی ست در تنهايی بزرگ بيابان

به مرضی، مهديس، مامان،بابا
به مانا آقايی خواهر معنوی شعرهام
به نيلوفر درخشان روييده از تاريكی روياهام
و فروغ عباديان و مهربانيش