Sunday, April 02, 2006

"بذر"

.تنها گلهای پلاستيكی خاطره ی دفن خويش را در اعماق خاك حمل نمی كنند

.پشت هر تولد، رازی از خواب و بيداری مرگ نهفته است

1 Comments:

Blogger sadaf said...

ممنون فریبا جان

12:56 PM  

Post a Comment

<< Home